انواع فیستول مقعدی

براساس موقعیت كانال نسبت به عضلات اسفنكتر مقعدی (در قسمت انتهای مقعد دو عشله حلقوی وجود دارد كه كنترل دفع مدفوع و گاز روده را بعهده دارند و بنام اسفنكتر داخلی و خارجی شناخته میشوند) انواع فیستول بین اسفنكتری، خارج اسفنكتری، بالای اسفنكتری وجود دارند كه نحوه جراحی در هر كدام و همچنین زن و مرد متفاوت است ودر این زمینه مهمترین عامل تجربه جراحی است كه عمل را انجام میدهد و قطعا تفاوت وجود دارد بین جراحی كه ماهی یك عمل فیستول در كنار سابر جرامیهایی كه انجام میدهد با جراحی كه روزانه حداقل یك عمل فیستول انجام میدهد و دركل روی بیماریهای این ناحیه متمركز است.

پیمایش به بالا