بيماري کیست پيلونيدال چه علايمي دارد؟

بسته به زمان شروع بيماري و گذشتن زمان متفاوت است. در شروع بيماري ممكن است هيچ علامتي وجود نداشته باشد و فقط بعلت شك به بيماري و در معاينه سوراخهاي ريز درناحيه بين دو باسن ديده شود كه در مواردي ميتواند ترشحات كمي از سوراخها خارج شود. با پيشرفت بيماري ممكن است تورم و عفونت ناحيه بوجود بيايد كه با درد شديد و گاهي تب همراه است.

پیمایش به بالا