درمان فیستول مقعدی

قطعا درمان فقط با جراحی با لیزر یا جراحی سنتی است و درمان دارویی و غیرو هیچ كمكی نكرده و منجر به پیشرفت بیماری و مشكل تر شدن درمان میشود. در مورد جراحی با لیزر چون مكرر سوال میشود و بعضی جراحان آن را كارساز نمی دانند باید گفت كه درمان با لیزر هیچ تفاوتی با جراحی سنتی ندارد فقط نیاز به بستری و بیهوشی نداشته و فرد از روز بعد میتواند سر كار خود حاضر شود.
مهمترین نكته در درمان فیستول این است كه حداقل صدمه به عضلات اسفنكتر  كه وظیفه كنترل دفع گاز و مدفوع را دارند وارد شود هرچند در مواردی با توجه به نوغ فیستول مجبور به وارد نمودن صدمه كنترل شده به این عضلات با حفظ كارایی هر چه بیشتر این عضلات هستیم.

پیمایش به بالا