پولیپ های با احتمال بدخیمی یا neoplastic

كه به اینها adenomas گفته میشود و شایعترین پولیپ میباشد و احتمال بدخیمی با اندازه و نوع بافتی آنها وشدت دیسپلازی یا تغییر بافتی آنها ارتباط مستقیم دارد.

 

انواع adenoma:

 

١- نوع توبولار(tubular)

كه شایعترین نوع است ٨٠٪‏ موارد آدنوم و در ٥٠٪‏ موارد در ركتوسیگمویید و بصورت منفرد دیده میشود و احتمال بدخیمی در اندازه های زیر یك سانتیمتر نادر است.

 

٢- نوع ویلوس(villous)

یك درصد آدنوما از این نوع است و معمولا در ركتوم و سیگمویید و بصورت بدون پایه یا sessile بوده و احتمال بدخیمی در اندازه های بزرگتر از چهار سانتیمتر ٤٠٪‏ است

 

٣- توبولوویلوس(tubulovillous)

٥-١٠٪‏ آدنوم ها را شامل میشوند و تركیب بافت villous و tubular میباشد و هرچه میزان بافت villous آن بیشتر باشد احتمال تبدیل به بدخیمی بیشتر است.

 

علایم بالینی

خونریزی مقعدی شایعترین علایم است و تغییرات اجابت مزاج و دفع مخاط یا بلغم در آدنومهای ویلوس بزرگ بیشتر دیده میشود. در مواردی بیرون زدن توده از مقعد دیده میشود

پیمایش به بالا