تومورهاي خوش خيم كولون و ركتوم

تعريف پوليپ:

يك توده با حدود مشخص كه بداخل لوله روده رشد مي يابد و گاهي داراي پايه مشخصي است كه به آن نوع پايه دار يا pedunculated گويند و گاهي بدون پايه يا sessile گويند.

 

علت بوجود آمدن پوليپ:

به علت رشد بيش از حد بافتي و يا بعلت التهاب بافتي بوجود مي آيد و در اين فرم معمولا احتمال بدخيمي ندارد. در موارد ديگر علت ايجاد پوليپ ديسپلازي يا بدسازي است كه بنام پوليپهاي آدنوماتو ميباشد و قابليت تبديل به بدخيمي را دارند.

در مواردي علت پوليپ عضلات يا بافت چربي يا اعصاب جدار روده هستند و پوليپهاي مزانشيمي يا جداري را تشكيل ميدهند.

در اكثر موارد پوليپ ها منفرد بوده با افزايش سن تعداد آنها بيشتر ميشود.

 

تقسيم بندي پوليپ هاي روده:

١- پوليپهاي بدون احتمال بدخيمي شامل پوليپهاي juvenile با جوانان و كودكان، پوليپهاي hamartomas، پوليپهاي التهابي، پوليپهاي lymphoid,l و پوليپهاي peutz-jegher’s.

 

٢- پوليپهاي با احتمال تبديل شدن به بدخيمي يا neoplastic شامل adenoma , tubular adenoma, villous adenoma و tubulovillous adenoma

 

٣- پوليپهاي جداري يا mesenchymal شاملlipoma وleiomyoma و neuroma  و angioma

 

توضيحات تكميلي درباره هركدام از انواع پوليپ را در مقالات بعدي پيگير باشيد. به اميد زندگي سالم تر و سلامتي با پيشگيري از بيماريها.

پیمایش به بالا