بيوفيدبك

بيوفيدبك یا biofeedback يك روش جهت آموزش به افرادي است كه دچار مشكلات دفع و يبوست بعلت اختلالات عضلات لگن ميباشند و بدنبال آن درد هاي ناحيه مقعدي كمتر ميشود.

چه كساني از بيوفيدبك درماني سود ميبرند؟

١- افرادي كه دچار يبوست هاي دردناك و مشكل تخلبه مدفوع دارند
٢-افراد دچار بي اختياري ادراري
٣- افرادي كه دچار مشكل كنترل مدفوع بدنبال صدمه به عضلات لگن ميباشند

 

نحوه انجام كار در روش بيوفيدبك بدين فرم است كه يك در حالي كه شما روي يك صندلي نشسته ايد يك سنسور روي ناحيه شكم و ديگري روي مقعد گذاشته ميشود و اين سنسور ها طوري طراحي شده اند كه فعاليت هاي الكتريكي عضلات كنترل كننده دفع مدفوع و ادرار را منتقل كنند. از شما خواسته ميشود كه عضلات لگني خود را منقبض و منبسط كنيد وبا ديدن نمودارهاي ايجاد شده روي مانيتور متوجه ميشويد كه چگونه عضلات خود را در جهت صحيح كنترل و استفاده نماييد و اين منجر به بهبود درد يا يبوست يا بي اختياري شما ميگردد.

پیمایش به بالا