درمان شقاق چگونه انجام می شود

در مراحل ابتدایی درمان شقاق یعنی چند روز تا ٣هفته اول اقداماتی مثل لگن آبگرم و پمادهای بیحس كننده و درمان دارويي شامل پمادهاي انتي فيشر وداروهای ملین و مسهل خوراكي براي دفع بهتر و  میتواند باعث بهبود شود اما در مراحل پیشرفته و مواردی كه چند هفته از شروع بیماری میگذرد ویا مواردی كه مكرر خوب و بد میشود تنها درمان جراحی با لیزر و یا جراحی سنتی است كه در جراحی لیزر دیگر نیاز به بستری در بیمارستان و بیهوشی نداشته و جراحی بصورت سرپایی انجام میشود و از روز بعد بیمار میتواند به فعالیت های روزانه خود بپردازد

پیمایش به بالا