ركتوم كجاست؟

قسمت انتهایی روده بزرگ كه به مقعد متصل میشود را ركتوم مینامند و بین ١٠ تا١٥ سانتیمتر طول دارد و در نزدیك مقعد گشادتر میشود و به آن آمپول ركتوم گویند.
نقش ركتوم بعنوان یك منبع برای ذخیره موقت مدفوع است و در جدار ركتوم گیرنده های حساس به اتساع وجود دارد و وقتی مدفوع به ركتوم میرسد اینها عمل كرده و احساس دفع به انسان دست میدهد و اگر دفع به تاخیر انداخته شود منجر به یبوست میگردد.

پیمایش به بالا