فیستول

فیستول

انواع فیستول مقعدی

براساس موقعیت كانال نسبت به عضلات اسفنكتر مقعدی (در قسمت انتهای مقعد دو عشله حلقوی وجود دارد كه كنترل دفع

فیستول مقعد
فیستول

فیستول مقعد

علت ترشح چرک از مقعد چیست؟ فیستول یکی از بیماری های رایج ناحیه مقعد می باشد. معمولا زمانی که فرد

پیمایش به بالا